تبلیغات
فوتبال فارس - اعلام برنامه 5 هفته اول لیگ یک
فوتبال فارس تمام فوتبال ایران نیست اما تمام فوتبال ایران به آن وابسته است

اعلام برنامه 5 هفته اول لیگ یک

دوشنبه 18 مرداد 1389 03:33 ب.ظ

نویسنده : مهدی 68

كمیته مسابقات برنامه 5 هفته از رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه مسابقات 5 هفته اول لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

گروه A

هفته اول:

شهرداری بندرعباس-مقاومت سپاسی شیراز

شن سا اراك-صنعتی كاوه تهران

داماش گیلان-فولاد سپاهان نوین

پیام خراسان-اتكا گلستان

گل گهر سیرجان-شهرداری یاسوج

پتروشیمی تبریز-مس رفسنجان

نفت اهواز-تربیت یزد

هفته دوم:

شن سا اراك-شهرداری بندرعباس

فولاد سپاهان نوین-مقاومت سپاسی شیراز

صنعتی كاوه تهران-پیام خراسان

شهرداری یاسوج-داماش گیلان

اتكا گلستان-پتروشیمی تبریز

تربیت یزد-گل گهر سیرجان

مس رفسنجان-نفت اهواز

هفته سوم:

شهرداری بندرعباس-فولاد سپاهان نوین اصفهان

پیام خراسان-شن سا اراك

مقاومت سپاسی شیراز-شهرداری یاسوج

پتروشیمی تبریز-صنعتی كاوه تهران

داماش گیلان-تربیت یزد

نفت اهواز-اتكا گلستان

گل گوهر سیرجان-مس رفسنجان

هفته چهارم:

پیام خراسان-شهرداری بندرعباس

شهرداری یاسوج-فولاد سپاهان نوین اصفهان

شن سا اراك-پتروشیمی تبریز

تربیت یزد-مقاومت سپاسی شیراز

صنعتی كاوه تهران-نفت اهواز

مس رفسنجان-داماش گیلان

اتكا گلستان-گل گوهر سیرجان

هفته پنجم:

شهرداری بندر عباس-شهرداری یاسوج

پتروشیمی تبریز-پیام خراسان

فولاد سپاهان نوین اصفهان-تربیت یزد

نفت اهواز-شن سا اراك

مقاومت سپاسی شیراز-مس رفسنجان

گل گوهر سیرجان-صنعتی كاوه تهران

داماش گیلان-اتكا گلستان


گروه B:

هفته اول:

فولاد یزد-مس سرچشمه كرمان

گسترش فولاد تبریز-داماش درود

مهركام پارس تهران-استقلال اهواز

نساجی مازندران-ابومسلم خراسان

برق شیراز-آلومینیوم هرمزگان

ایرانجوان بوشهر-پیام مخابرات فارس

شیرین فراز كرمانشاه-سپید رود رشت

هفته دوم:

گسترش فولاد تبریز-فولاد یزد

استقلال اهواز-مس سرچشمه كرمان

داماش درود-نساجی مازندران

آلومینیوم هرمزگان-مهركام پارس تهران

ابومسلم خراسان-ایرانجوان بوشهر

سپیدرود رشت-برق شیراز

پیام مخابرات فارس-شیرین فراز كرمانشاه

هفته سوم:

فولاد یزد-استقلال اهواز

نساجی مازندران-گسترش فولاد تبریز

مس سرچشمه كرمان-آلومینیوم هرمزگان

ایرانجوان بوشهر-داماش درود

مهركام پارس تهران-سپید رود رشت

شیرین فراز كرمانشاه-ابومسلم خراسان

برق شیراز-پیام مخابرات فارس

هفته چهارم:

نساجی مازندران-فولاد یزد

آلومینیوم هرمزگان-استقلال اهواز

گسترش فولا دتبریز-ایرانجوان بوشهر

سپید رود رشت-مس سرچشمه كرمان

داماش درود-شیرین فراز كرمانشاه

پیام مخابرات فارس-مهركام پارس تهران

ابومسلم خراسان-برق شیراز

هفته پنجم:

فولاد یزد-آلومینیوم هرمزگان

ایرانجوان بوشهر-نساجی مازندران

استقلال اهواز-سپید رود رشت

شیرین فراز كرمانشاه-گسترش فولاد تبریز

مس سرچشمه كرمان-پیام مخابرات فارس

برق شیراز-داماش درود

مهركام پارس تهران-ابومسلم خراسان
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -